ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Το Πρόγραμμα FastFriends (“Πρόγραμμα” ή “FastFriends”) των εταιρειών ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΑΣΤ ΦΕΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή CYCLADES FAST FERRIES MARITIME COMPANY (“FASTFERRIES”) και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ ΦΑΣΤ ΦΕΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή HELLENIC FLAME FAST FERRIES MARITIME COMPANY (“FASTFERRIES”), που εδρεύουν στoν Πειραιά και επί της οδού Σκουζέ 10 Τ.Κ. 18536, είναι πρόγραμμα παροχών, προσφορών, προνομίων & υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (“Μέλη”), μέσω της συλλογής και εξαργύρωσης πόντων (“ Πόντοι”).
1.2 Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος (“Όροι”) ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ της FASTFERRIES και των Μελών, τον τρόπο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως και τον τρόπο συγκέντρωσης πόντων και εξαργύρωσης αυτών. Οι εν λόγω Όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μονομερώς από τη FASTFERRIES κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε κάθε φορά που αναζητάτε πληροφορίες για τις λειτουργίες του προγράμματος, ότι αναφέρεστε στους ισχύοντες όρους και κανονισμούς που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.fastferries.com.gr .
1.3 Στα πλαίσια του Προγράμματος, η FASTFERRIES γνωστοποιεί στους επιβάτες τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συλλογή πόντων και την εξαργύρωση αυτών.
1.4 Διευκρινίζεται ότι ο πόντος είναι μονάδα υπολογισμού του Προγράμματος.
1.5 Το Πρόγραμμα δεν ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού από το νόμο.
1.6 Η παράβαση των Όρων από τα μέλη ενδέχεται να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των πόντων του Μέλους, ως και της ιδιότητας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι η επιβάτες της FASTFERRIES άνω των 18 ετών. Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι των συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτορείων.
2.2 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιονδήποτε τρίτο.
2.3 Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή του μέλους με την συμπλήρωση σχετικής αίτησης συμμετοχής που θα βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα της FASTFERRIES στο διαδίκτυο www.fastferries.com.gr Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και την αποστέλλει ηλεκτρονικά. Αυτόματα λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την κάρτα μέλους FastFriends με τον Αριθμό Λογαριασμού και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκτυπώσει και να κρατήσει την του. Το μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα του αμέσως και να συγκεντρώσει πόντους μέσω της αγοράς του εισιτηρίου του.
2.4 Κάθε Αριθμός Λογαριασμού είναι μοναδικός. Ο Αριθμός Λογαριασμού, ο Κωδικός Πρόσβασης και η FastFriends κάρτα παρέχουν στον επιβάτη το δικαίωμα συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων.
2.5 Με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής , οι επιβάτες-μέλη αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους.
2.6 Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα, το Μέλος υποχρεούται να αναγράψει το ακριβές ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτό αναγράφεται στο/α στοιχείο/α πιστοποίησης του (ταυτότητα ή διαβατήριο).
2.7 Η FASTFERRIES δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.
2.8 Κάθε Μέλος δύναται να διατηρεί μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό (“Λογαριασμός”), στον οποίο πιστώνονται οι πόντοι που συγκεντρώνονται.
2.9 Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς. Κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος, ο Λογαριασμός και οι πόντοι του θα ακυρώνονται αυτόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΤΕΣ
3.1 Κάθε Κάρτα είναι ατομική, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και αναγράφει το όνομα του δικαιούχου-Μέλους και τον αριθμό της κάρτας. Η Κάρτα παραμένει πάντοτε ιδιοκτησία της FASTFERRIES, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την αποσύρει ή ακυρώσει ή/και αντικαταστήσει. Η Κάρτα δεν είναι πιστωτική και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων.
3.2 Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας, το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την FASTFERRIES, γραπτώς είτε μέσω email είτε με fax δηλώνοντας την απώλεια της. Στην περίπτωση αυτή η κάρτα ακυρώνεται, και εκδίδεται κάρτα με νέο αριθμό στην οποία μεταφέρεται το υπόλοιπο των πόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
4.1 Για την καταχώριση πόντων από ταξίδι , σε ένα Λογαριασμό, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ταύτιση στοιχείων Μέλους και επιβάτη.
4.2 Οι πόντοι συγκεντρώνονται και καταχωρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες Συγκέντρωσης Πόντων, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της FASTFERRIES, στην ενότητα του FastFriends (και στον παρακάτω πίνακα). Δεν καταχωρούνται πόντοι σε δωρεάν εισιτήρια, σε εισιτήρια ειδικών προσφορών ή συμφωνιών ανταλλαγής υπηρεσιών και σε εισιτήρια ομαδικών μετακινήσεων (groups).
4.3 Τα μέλη δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τους πόντους με οιονδήποτε τρόπο ή να τα εκχωρήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να τα συνδυάσουν με πόντους άλλου Μέλους προκειμένου να λάβουν από κοινού μία προσφορά.
4.4 Οι πόντοι δεν έχουν εμπορική αξία και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Οποιαδήποτε εκποίηση (πώληση, ανταλλαγή κλπ.) πόντων ή προσφορών θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
4.5 Σε περίπτωση ακύρωσης του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους, όλοι οι πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί ακυρώνονται αυτόματα και δεν είναι πλέον ανταλλάξιμοι με προσφορές.
4.6 Κάθε επιβάτης – Μέλος του Προγράμματος πρέπει να δηλώνει τον Αριθμό της κάρτας του κατά την έκδοση των εισιτηρίων, διαφορετικά δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των πόντων στο λογαριασμό του. Τα αποκόμματα των εισιτηρίων, πρέπει να φυλάσσονται από το Μέλος, μέχρι οι ανάλογοι πόντοι από το ταξίδι του να εμφανιστούν στο λογαριασμό του.
4.7 Οι συγκεντρωθέντες πόντοι εμφανίζονται στο Λογαριασμό του μέλους μετά την ολοκλήρωση του ταξιδίου. Κάθε Μέλος δύναται να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει μέσα από την On-line Διαχείριση του Λογαριασμού FastFriends στην ιστοσελίδα www.fastferries.com.gr.
4.8 Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο λογαριασμό Πόντων που θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στην εταιρεία μας το απόκομμα του εισιτηρίου για το εν λόγω ταξίδι. Οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού πόντων θα πρέπει να κοινοποιούνται στην FASTFERRIES εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Μέλος ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω Πόντοι θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του, άλλως χάνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ
5.1 Τα μέλη πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό πόντων, που απαιτούνται για την ανταλλαγή / εξαργύρωση ενός εισιτηρίου – προσφοράς , σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες εξαργύρωσης πόντων, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της FASTFERRIES, στην Ενότητα FastFriends. Το μέλος μπορεί να εξαργυρώνει πόντους για δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια συμφωνά με τον παραπάνω πίνακα εξαργύρωσης.
5.2 H έκδοση του δωρεάν ή εκπτωτικού εισιτηρίου πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κράτηση και γίνεται αυτόματη αφαίρεση των αντίστοιχων Εξαργυρώσιμων Πόντων από το Λογαριασμό του Μέλους.
5.3 Όλα τα δώρα – δωρεάν εισιτήρια, εκδίδονται βάσει διαθεσιμότητας και βάσει των εκάστοτε Όρων και Κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
5.4 Κατά την παραλαβή των εισιτηρίων από τα συνεργαζόμενα γραφεία ταξιδίων της FASTFERRIES ζητείται από το μέλος να επιδείξει την κάρτα μέλους του FastFriends καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα. Το μέλος θα πρέπει να υπογράψει στο πίσω μέρος του εισιτηρίου στο απόκομμα του ελέγχου / Checkin (πορτοκαλί χρώμα).
5.5 Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης του εκδοθέντος εισιτηρίου-δώρου, το μέλος θα πρέπει να προσκομίσει το εισιτήριο-δώρο σε κάποιο από τα Κεντρικά ή Λιμενικά Πρακτορεία της FASTFERRIES ή στο πρακτορείο που αρχικά εκδόθηκε το εισιτήριο. Με την ακύρωση του εισιτηρίου, στο λογαριασμό του μέλους θα επιστραφούν, όλοι οι πόντοι που αφαιρέθηκαν για την έκδοση του εισιτηρίου.
5.6 Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν ταξιδέψει (non show) και δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ακύρωσης της θέσης του πριν από την ημερομηνία του ταξιδιού, τότε το εισιτήριο-δώρο παύει να ισχύει και το μέλος χάνει όλους τους πόντους που εξαργύρωσε προκειμένου να το αποκτήσει.
5.7 Η αναβάθμιση θέσης δεν προσφέρεται σαν δώρο εξαργύρωσης.
5.8 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δωρεάν – εκπτωτικού εισιτηρίου, το μέλος θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς με υπεύθυνη δήλωση σε Κεντρικό ή Λιμενικό Πρακτορείο της FASTFERRIES ή στο πρακτορείο που αρχικά εκδόθηκε το εισιτήριο και αν εντός ενός έτους δεν βρεθεί χρησιμοποιημένο θα αντικατασταθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
6.1 Η FASTFERRIES μπορεί να τερματίσει το πρόγραμμα FastFriends μονομερώς, με προειδοποίηση προς τα μέλη, τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη του. Εντός των έξι μηνών μπορούν τα μέλη να εξαργυρώσουν τους πόντους που έχουν συλλέξει. Με το πέρας της περιόδου αυτής, όλα τα δικαιώματα όλων των μελών του προγράμματος θα εκλείψουν και οι πόντοι που έχουν μείνει στον λογαριασμό των μελών και δεν έχουν εξαργυρωθεί, θα χαθούν.
6.2 Σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης της εταιρίας, λύσης με οποιοδήποτε τρόπο της FASTFERRIES, το πρόγραμμα FastFriends ακυρώνεται αυτόματα και ακυρώνονται και όλοι οι λογαριασμοί των μελών. Οι πόντοι που υπάρχουν στους λογαριασμούς των μελών θα ακυρωθούν επίσης.
6.3 H FASTFERRIES δεν ευθύνεται για ζημίες που ενδεχομένως θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων, που μπορούν να έχουν σχέση με το Πρόγραμμα FastFriends.
6.4 Ζημίες που θα προκληθούν σε μέλη ή σε τρίτα πρόσωπα που έχουν ως αιτία την παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων από τα μέλη ή την μη έγγραφη ενημέρωση της εταιρείας από τα μέλη για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων, σε καμία περίπτωση δεν βαρύνουν την FASTFERRIES.
6.5 Οι παρόντες Όροι και Κανονισμοί και κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει σε σχέση με αυτούς και εν γένει σε σχέση με την FASTFERRIES και τα μέλη του προγράμματος, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.
6.6 Για οποιαδήποτε απαίτηση ή παράπονο που αφορά στο πρόγραμμα και στην λειτουργία του, το μέλος θα πρέπει να απευθύνεται στο τμήμα FastFriends Club στο 210 4182005, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 17:00.
6.7 Η FASTFERRIES επιθυμεί να διαβεβαιώσει, ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τους σκοπούς του Προγράμματος FastFriends, καταγράφονται σε ασφαλή βάση δεδομένων, διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξαίρεση τις περιπτώσεις που διατάξεις νόμου το επιβάλλουν.
6.8 Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας στο σύνολό τους ή μερικά, από τη FASTFERRIES για στατιστικούς, οικονομικούς αλλά και λόγους που σχετίζονται με τη βελτίωση του προγράμματος FastFriends.
6.9 Τα μέλη του προγράμματος, έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2472/1997 όπως ισχύει. Υποψήφιο μέλος που δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να μην προχωρήσει στην εγγραφή του στο εν λόγω πρόγραμμα, θεωρούμενης, σε διαφορετική περίπτωση, της υπάρξεως συναινέσεως εκ μέρους του, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του FastFriends.